Arrangeren

Slim regisseren van ondersteuningsplannen

JeugdVolgSysteem

Inzicht voor een betere toekomst

Jeugdvolgsysteem

Metavolg

Voor dossier administratie van de regie-, zorg- en hulpprofessional

MetaVolg biedt professionals van gemeenten en zorgverleners de mogelijkheid tot het administreren van dossiers van cliënten door het combineren van informatie uit verschillende databronnen om zorg- en hulpverlening te initiëren, arrangeren, volgen en rapporteren. MetaVolg bestaat uit een aantal modules die de registratie van taken van gemeenten faciliteert en vereenvoudigt. De modules die zijn gericht op de jeugd vormen gezamenlijk het JeugdVolgSysteem. De modules die gericht zijn op het gezin vormen gezamenlijk het LeefVolgSysteem.

De MetaVolg applicatie heeft tevens een aantal modules om processen te versnellen en efficiënt te verwerken, zodat de administratieve last wordt verlaagd. Ook kunt u op elk moment een overzichtkrijgen van de voor u belangrijke kritische prestatie indicatoren.

Jongerenloket
Voor jongeren en toeleidingstrajecten

De module Jongerenloket is voor professionals die bezig zijn met toeleidingstrajecten naar werk voor jongvolwassenen tussen 23 en 28 jaar. De dossiers zijn eenvoudig te combineren met de Leerplicht en RMC modules voor een volledig overzicht. U kunt zelf bepalen welke informatie u nodig heeft om een goede administratie te voeren.

Leerplichtadministratie
Makkelijk en duidelijk

In de Leerplicht module, voor professionals werkzaam met leerplichtadministratie, staan jongeren van 0 tot 18 jaar centraal. De dossiers zijn snel en makkelijk aan te maken en te wijzigen, geheel digitaal en eenvoudig te delen met ketenpartners. Extra gebruiksgemak biedt het overzicht van de persoonlijke werkvoorraad van de gebruiker en het toevoegen van extra velden waardoor ook de voorschoolse opvang en de kwalificatieplicht kunnen worden verwerkt.

Leerlingenvervoer
Behoud het overzicht

De Leerlingenvervoer module helpt de gemeente met het verwerken van de aanvraag, besluitvorming en het maken van de leerlingenvervoerbeschikking. Aanvragen worden efficiënt verwerkt en tijdens de uitvoering automatisch heropend als de werkelijkheid daar aanleiding voor geeft. Een koppeling met de financiële administratie en vervoersplanning maakt dubbele invoer overbodig.

Voortijdige schoolverlaters
Overzichtelijk in beeld

De RMC module is voor het administreren van voortijdig schoolverlaten door het Regionale Meld- en Coördinatiepunt. Centraal staan jongeren tussen 18 en 23 jaar. De module geeft een overzicht van alle jongeren en risicogroepen voor begeleiding naar school, werk of combinatie daarvan. Samen met de Leerplicht module bouwt u een doorlopend dossier op. De eenvoudig te gebruiken effectrapportage geeft inzicht en maakt het werken met deze module extra gemakkelijk.

Arrangeren
Slim regisseren van ondersteuningsplannen

De Arrangeren module wordt gebruikt binnen gemeenten door jeugdconsulenten en toegangsteams, die de intake en diagnose verzorgen, zoals sociale wijkteams. De module helpt bij het maken van ondersteuningsplannen en het registreren van meldingen en zaakgegevens. De module faciliteert onder andere de Arrangeren methodiek® en helpt de regisseur (hulpverlener) met het opstellen van een plan per gezin. De functies zijn gericht op het simpel registreren en inzien van gegevens, ontvangen, beoordelen en routeren van meldingen en signalen en het communiceren met hulp- en zorgprofessionals. De instrumenten voor sturing en bekostiging, die standaard in de module zitten, geven de module extra functionaliteiten. Samen met de Uitvoering module hoort deze module tot het LeefVolgSysteem.

Overzicht tijdens de uitvoering
Van ondersteuningsplannen

De module Uitvoering is bedoeld voor hulp- en zorgprofessionals voor het registreren van behandelgegevens tijdens de uitvoering van het ondersteuningsplan zoals een gezinsplan. De dossiers zijn makkelijk aan te passen en geven de regisseur managementinformatie over de voortgang, uitnutting van budgetten en gekozen instrumenten. Gekoppeld met de MetaPortaal module Monitor Sociale Domein hebben ketenpartners en cliënten veilig toegang tot voor hen relevante informatie.

Arrangeren

Overzicht van de Arrangeren module

Procesondersteuning
Automatisch afhandelen

De module ProcesondersteuningPlus is voor professionals die het administratieve deel van bijvoorbeeld absoluut verzuim en voortijdig schoolverlatingscontrole geautomatiseerd willen afhandelen. Op basis van DUO-verzuimloket meldingen worden automatisch verzuimzaken aangemaakt of gekoppeld aan bestaande dossiers. Er kan correspondentie worden klaar gezet die is gebaseerd op veranderingen in de DUO in- en uitschrijvingen.

Rapporteren
Managementinformatie en KPI's

De module Managementrapporten is bedoeld voor het genereren van managementinformatie. Naast de standaardrapporten kunt u cijfers genereren bijvoorbeeld voor de regio of ketenpartners. De rapporten kunnen op vastgestelde momenten worden aangemaakt, geprint en verstuurd.

Dashboard
Behoud overzicht

De Dashboard module geeft zowel grafisch als in cijfers, inzicht in zelf gedefinieerde kritische prestatie indicatoren (KPI’s). De KPI's kunnen worden gedefinieerd voor zowel de performance van medewerkers als de resultaten van begeleidingstrajecten van cliënten. De informatie wordt weergegeven in draaitabellen en grafieken met directe toegang tot de achterliggende data voor verdere bewerking.

Regie

Metaknooppunt

Integratie door slimme koppelingen

MetaKnooppunt is integratiesoftware voor het veilig en zorgvuldig uitwisselen en beschikbaar maken van data tussen verschillende applicaties van ketenpartners, zoals gemeenten, regionale en landelijke overheidsinstanties en hulp- en zorgverleners. Op deze manier hoeft u maar in één systeem te werken en gegevens slechts één keer in te voeren, maar kunt u deze meervoudig gebruiken. In onze samenleving werken veel verschillende partijen samen om goede zorg en hulp aan burgers te verlenen. Hiervoor worden gegevens in verschillende systemen opgeslagen. De modules van MetaKnooppunt faciliteren gemeenten, hulp- en zorgverleners en andere overheidsinstanties om data op een efficiënte en doelgerichte wijze uit te wisselen. Het waarborgen van de privacy van gegevens van burgers is hierbij erg belangrijk. De koppelingen voldoen aan de door KING beschreven standaarden. Zo beschrijft de Regie-en Zaakservices de interactie tussen regiesystemen in het sociaal domein, zakensystemen, documentsystemen (DMS), een centraal zakenmagazijn en taakspecifieke (zaak)systemen en is ontwikkeld ter ondersteuning van het zaakgericht werken in het sociaal domein.

Regie
Gegevensmagazijn + Distributie
Veilig en betrouwbaar koppelen

De integratie module Gegevensmagazijn+Distributie verzorgt veilige en betrouwbare koppelingen tussen verschillende applicaties van gemeente, hulp- of zorgverleners en andere overheidsinstanties. De module wordt standaard gebruikt voor het maken van koppelingen tussen MetaPortaal en MetaVolg en de systemen van ketenpartners. Het kan ook worden ingezet als regelcentrum tussen systemen van andere leveranciers zonder dat er andere Metaobjects applicaties worden gebruikt.

Basisregistratie persoonsgegevens
Eenvoudig uitwisselen

De BRP module wordt gebruikt voor het uitwisselen van gegevens met de basisregistratie persoonsgegevens. Het uitwisselprotocol is het StUF-BG formaat zoals voorgeschreven door VNG (KING). Hierbij ondersteunen we naast 3.10 ook het oudere 2.04 formaat. De uitwisseling zorgt voor een geautomatiseerde registratie van persoons-, relatie- en adresgegevens.

Verwijsindex
Voor duidelijke communicatie

De module Verwijsindex koppelt MetaVolg modules met een verwijsindex van risicojongeren, zoals MULTIsignaal. Het voorziet in duidelijke communicatie van de DAT infomatie tussen de verschillende hulpverleners in het sociale domein. De Verwijsindex bepaalt wie in de lead is. Met het matchnummer van de Verwijsindex kan snel en eenvoudig informatie over de betreffende cliënt worden getoond.

GWS koppeling
koppelen met elke WMO applicatie

De WMO module faciliteert het uitwisselen van gegevens met de gemeentelijke WMO applicatie. Informatie die wordt uitgewisseld zijn toegekende voorzieningen en de status van het GWS proces vanuit het GWS en nieuwe of aangepaste aanvragen naar het GWS via de web-intake module in GWS.

Zaak Document Services
Simpel synchroniseren

De Zaak Document Services module synchroniseert de informatie van werkprocessen en documenten in taakspecifieke applicaties van MetaVolg met een Zaaksysteem in de gemeentelijke mid-office. Het ondersteunt ook de geautomatiseerde routering van binnenkomende post. Daarnaast kunnen elders aangemaakte zaken integraal worden overgenomen. Dit alles conform de door KING gedefinieerde Zaak Document Services standaard. De module is volledig flexibel in te richten naar de behoefte van een gemeente en maakt gebruik van de Zaak Typen Catalogus van die gemeente voor de uitwisseling.

DUO
Handig koppelen

De DUO module verzorgt de uitwisseling van gegevens met de Dienst Uitvoering Onderwijs. De data wordt geïmporteerd in MetaVolg en op basis van deze gegevens worden vervolgens automatisch werkprocessen gestart, bijgewerkt of gestopt. Het betreft informatie over in- en uitschrijvingen aan opleidingen, verzuimmeldingen en vrijstelling uit het verzuimloket.

SUWI
Voor gegevens van het Inlichtingenbureau

De SUWI module is bedoeld voor het selecteren en uploaden van gegevens van het Inlichtingenbureau met informatie over arbeidsverhoudingen, uitkerings- en inkomstenopgaven en prioriteiten.

Pijltje
Nieuwsgierig?

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen?